Banner Top

Privredna komora

Uloga i nadležnosti

PKCG je samostalna, poslovna, stručna i interesna organizacija preduzeća, banka i drugih finansijskih organizacija, organizacija za osiguranje i preduzetnika koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, a koji su učlanjeni na osnovu Zakona o Privrednoj komori Crne Gore.

U proteklom periodu, od 1928. godine, kada je i osnovana, Privredna komora je bila aktivni činilac i velikim dijelom  protagonista privrednog razvoja Crne Gore. Danas se Komora  sve više shvaća kao interesni  i stručni forum, samostalna stručna poslovna institucija za formiranje zajedničkih stavova privrede o svim aspektima privrednog razvoja i nacionalne ekonomske politike. Okupljajući poslovne ljude iz svih  privrednih grana, oblikujući njihove interese i zastupajući ih u zemlji i inostranstvu, Privredna komora Crne Gore nastoji da ispuni svoju ulogu u privrednom životu. Poslovima Komore upravljaju njeni clanovi preko svojih predstavnika u organima Komore. Oni iniciraju, predlažu i odlučuju o osnivanju oblika organizovanja i rada u Komori.  Komora učestvuje u donošenju privredno sistemskih zakona i mjera i mjera ekonomske politike, davanje predloga, mišljenja i stavova po odredjenim pitanjima od interesa za poslovanje i razvoj tržišne privrede.

Nadležnosti Komore su definisane Zakonom o Privrednoj komori Crne Gore, kojim je uredjeno da:

 • Komora obezbjeđuje ostvarivanje i unapređivanje zajedničkih interesa svojih članova,
 • učestvuje u donošenju privredno-sistemskih i mjera ekonomske politike iz nadležnosti države davanjem prijedloga i stavova po određenim pitanjima od interesa za poslovanje i razvoj tržišne privrede;
 • daje mišljenje na prijedloge zakona i drugih propisa kojima se uređuju poreski sistem i mjere ekonomske politike;zastupa i predstavlja zajedničke interese svojih članova pred državnim organima
 • pruža stručnu pomoć članovima Komore, naročito u oblasti marketinga, povezivanja privrede i nauke uvođenjem nove tehologije;
 • organizuje informacioni sistem za potrebe svojih članova, vodi informativni registar o poslovanju, raspoloživim kapacitetima u  pojedinim granama privrede i o njihovim proizvodnim programima;
 • doprinosi razvoju i unapređenju preduzetništva i profitabilnom privređivanju;
 • doprinosi jačanju dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;
 • doprinosi suzbijanju monopolističkog položaja privrednih subjekata i monopolističkih tendencija na tržištu;
 • stvara uslove za dogovaranje privrednih subjekata i susreta, radi utvrđivanja i zauzimanja zajedničkih stavova i prijedloga, razmjene iskustava i uspostavljanja poslovnih veza;
 • pruža pomoć članovima u rješavanju njihovih sporova;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Zakonom o Privrednoj komori su takodje definisani i zadaci koje Komora obavlja:

 • obezbjeđuje ostvarivanje i unapređivanje zajedničkih interesa svojih članova;
 • stvara ambijent za razvoj tržišne privrede;
 • učestvuje u izradi programa pridruživanja i uključivanja u EU;
 • pomaže članovima u radu na uvođenju standarda EU;
 • radi na edukaciji i obrazovanju kadrova za potrebe privrede;
 • pruža informacije svojim članovima radi pronalaženja potencijalnih partnera na inostranom tržištu i povezivanju sa stranim partnerima;
 • razvija informacioni sistem i poslovno povezivanje;
 • organizuje aktivnosti iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom na promociji roba i usluga, ekonomskoj propagandi, organizovanju sajmova, razvijanju spoljnotrgovinske mreže, realizaciji spoljnotrgovinskih poslova;
 • informiše privredne subjekte u vezi sa uslugama uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom i u vezi sa primjenom QMS-a u privredi;
 • pruža pomoć članovima u rješavanju sporova putem sudova koji su obrazovani pri Komori kao nezavisni organi koji su samostalni u odlučivanju.

 

Saradnja sa članstvom

U ostvarivanju interesa svojih članica Komora sarađuje sa Skupštinom Crne Gore, Vladom Crne Gore, organima državne uprave, lokalne samouprave i drugim organizacijama i institucijama u izgradnji privrednog sistema, predlaganju razvojne i tekuće ekonomske politike i rješavanju drugih pitanja od značaja za privredu. Komora sarađuje sa privrednim komorama, udruženjima i drugim sličnim asocijacijama stranih zemalja, diplomatskim predstavništvima i međunarodnim organizacijama. Komora može sa privrednim komorama stranih zemalja osnivati mješovite komore i druge institucionalne oblike saradnje kada se ocijeni da oni mogu doprinijeti poboljšanju međusobnih poslovnih i ekonomskih odnosa.

Komorom upravljaju članice preko svojih predstavnika u organima Komore. Organi Komore, u skladu sa Zakonom, su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik Komore.

Oblici rada i organizovanja u Komori preko kojih se odvija djelatnost Komore su udruženja, grupacije, koordinacioni odbori, savjeti, centri, predstavništva u inostranstvu i drugi.

Udruženje je oblik granskog, strukovnog organizovanja i rada funkcionalno povezanih članova Komore, radi ostvarenja i zaštite zajedničkih interesa za pojedine grane privrede. Udruženje je osnovni oblik rada i organizovanja u Komori I se organizuje za jednu ili više grana ili grupa, odnosno podgrupa privrede. Članice Komore se organizuju u udruženja prema pretežnoj djelatnosti koju obavljaju. Pojedine članice Komore mogu biti zastupljene u više udruženja, u skladu sa djelatnostima za koje su registrovane, vodeći pri tome računa o interesima privrede u cjelini.

Udruženje organizuje svoj rad preko odbora. Odbor udruženja je tijelo koje razmatra i rješava pitanja iz djelokruga rada udruženja, daje inicijative, mišljenja i predloge organima Komore po pitanjima koja su od zajedničkog interesa za članove udruženja.

Značaj obrazovanja

U savremenom društvu obrazovanje postaje najznačajniji resurs na kome će Evropa bazirati ekonomski rast u budućnosti i zauzelo je centralno mjesto u strateškim dokumentima Evropske unije. Dugoročni strateški razvoj nacionalne privrede zavisi od kvaliteta i obrazovanosti njenih ljudskih resursa. Iz tog razloga se kao primarni faktor razvoja, identifikuje ulaganje u razvoj ljudskih resursa, kao i sposobnost adekvatnog korišćenja tih resursa nacionalne ekonomije.

Procesi globalizacije, ekonomskih i političkih integracija, rast i razvoj multinacionalnih kompanija, nužno zahtijevaju promjene u načinu poslovanja, razvoj novih znanja i vještina, kao i prihvatanje ideje cjeloživotnog učenja kao osnove za dalji razvoj privrede i društva u cjelini. Ovi procesi imaju određene prednosti, kao što su korištenje nove tehnologije, otvorena konkurencija ali i ograničenja koja se ogledaju u demografskoj i starosnoj strukturi stanovništva evropskih zemalja gdje spada i Crna Gora kao i u nasljeđu negativne selekcije kadrova, tranzicije, neprilagođenosti institucija i zakonodavstva, neadekvatne vlasničke transformacije, sociopolitičkih uticaja na razvoj ekonomije.
Osim društva i države, kompanije takođe uvode obuku kao stalnu aktivnost za svoje zaposlene i stvaraju uslove da kroz praktične trening programe, njihovi radnici kontinuirano unapređuju svoja znanja i da stalno prate naučno tehnološka dostignuća.

Privredna komora veliku pažnju posvećuje ovoj oblasti i zadatak joj je da kroz saradnju sa socijalnim parnerima i državnim institucijama što je moguće više uskladi javne politike sa interesima poslodavaca i zaposlenih. Na presjeku ovih interesa izgradio bi se obrazovni model optimalan sa stanovišta upravljanja ljudskim resursima.

Privredna komora kao socijalni partner uključena je u proces reforme obrazovanja u dijelu koji pripada njenoj nadležnosti i u tom smislu je intezivna saradnja sa socijalnim partnerima.

Analiza zakonodavstva iz oblasti obrazovanja i učešće u kreiranju novih i izmjena i dopuna postojećih zakona i drugih propisa, sa ciljem kreiranja unapređenja obrazovnog sistema, predmet je kontinuiranih aktivnosti koje Privredna komora Crne Gore realizuje.
Privredna komora Crne Gore učestvuje u radu:

 1. Nacionalnog savjeta za obrazovanje
 2. Savjeta za visoko obrazovanje
 3. Savjeta za kvalifikacije
 4. Odbora za obrazovanje odraslih
 5. Savjeta za nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje
 6. Nacionalnog tijela za karijernu orjentaciju
 7.  Savjetodavnog odbora za stručno obrazovanje EU
 8. U sektorskih komisija za: građevinarstvo i uređenje prostora, ekonomiju i pravo, poljoprivredu, prehranu i veterinu, zdravstvo i socijalnu zaštitu, turizam, trgovinu i ugostiteljstvo, saobraćaj i komunikacije, inženjerstvo, proizvodne tehnologije (mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i automatizacija i dr), obrazovanje i osposobljavanje, rudarstvo, metalurgiju i hemijsku industriju i informacione tehnologije

Privredna komora učestvuje u razvoju sistema obrazovanja, kako formalnog kroz saradnju sa Ministarstvom prosvjete, tako i neformalnog sistema obrazovanja kroz različite vidove edukativnih aktivnosti za potrebe privrede, prije svega organizaciju seminara, usavršavanja i obuke, specijalizovanih kurseva, predavanja, radionica i drugih oblike obrazovanja.  Godišnje Privredna komora organizuje oko 50 edukativnih aktivnosti, sa oko 2000 učesnika..

Privredna komora u oblasti obrazovanja ima dobru saradnju sa organizacijama: Sekretarijatom za razvoj preduzetništva Glavnog grada Podgorice, Kultur kontakt iz Austrije, Evropskom trening fondacijom, Britanskim savjetom, Upravom za kadrove Crne Gore, Zavodom za zapošljavanje itd.

Web: www.privrednakomora.me

More in this category: Unija poslodavaca »