Banner Top

Unija poslodavaca

 Uloga i nadležnosti

Unija poslodavaca Crne Gore je krovna poslodavačka organizacija u Crnoj Gori, zasnovana je na dobrovoljnom članstvu, koja u svojstvu socijalnog partnera zastupa interese poslodavaca u odnosima sa Vladom i sindikatima. Unija poslodavaca aktivno doprinosi unapređenju poslovnog ambijenta i eliminisanju biznis barijera i nudi širok spektar usluga svojim članovima. Osim zastupanja interesa poslodavaca u tripartitnim radnim grupama i tijelima na nacionalnom nivou, koji rade na izradi zakonskih i podzakonskih akata, strategija, akcionih planova itd,  usluge za članstvo obuhvataju i pravne savjete u svim oblastima relevantnim za rad preduzeća, ekonomske analize i istraživanja, seminare i obuke, izradu publikacija, implementaciju projekata iz EU fondova, umrežavanje poslodavaca na unutrašnjem i međunarodnom planu.

Unija poslodavaca Crne Gore aktivan je učesnik u socijalnom dijalogu na nacionalnom nivou, koji se ogleda u zastupanju interesa poslodavaca  u tripartitnim tijelima i radnim grupama koje rade na kreiranju propisa relevantnih za poslovanje sa posebnim akcentom na radno zakonodavstvo, poresku politiku, tržište rada i zapošljavanje. UPCG je jedan od učesnika bipartitnog socijalnog dijaloga gdje sa sindikatima pregovara i potpisuje kolektivne ugovore na granskom nivou. U svom odnosu sa Vladom i lokalnim samoupravama UPCG uvijek potencira neophodnost stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta i eliminsanje biznis barijera radi lakšeg otpočinjanja i vođenja biznisa.

Saradnja sa članstvom


Članstvo UPCG čine preduzetnici, mala i srednja preduzeća, veliki privredni sistemi, udruženja poslodavaca na lokalnom i granskom nivou i nevladine organizacije.

Odnos prema članstvu, gdje stručni tim zaposlenih u UPCG,  nudi niz savjetodavnih usluga preduzećima, realizuje edukativne radionice, osmišljava i realizuje projekte koji za cilj imaju ekonomsko osnaživanje preduzeća i jačanje kapaciteta njihovih zaposlenih je nešto na šta su u UPCG posebno ponosni.

Edukacije iz oblasti biznisa i ekonomije predstavljaju značajan segment poslovanja Unije poslodavaca. Kroz ovu edukaciju obogaćuje se ponuda usluga članovima, a seminari i radionice su uvijek kreirani na način da zadovolje iskazane potrebe poslodavaca. Organizuju se u sklopu projekata koji su podržani od strane inostranih donatora ali i povodom izmjene regulative, predstavljanja aktuelnih trendova i uopšte tema od interesa za poslovanje privrednih subjekata. Edukativne aktivnosti koje Unija sprovodi za svoje članove odnose se uvijek na ključne oblasti poslovanja privrednih subjekata pa su teme raznovrsne.

Budući da su predstavnici Stručne službe Unije članovi radnih grupa koje rade na izmjeni regulative, često se organizuju seminari na kojima se privrednicima interpretiraju pojedini zakoni i/ili podzakonski akti kako bi oni poslovali u skladu sa istim.

Značaj obrazovanja sa vašeg aspekta

Razvoj stručne radne snage kroz visokokvalitetan sistem obrazovanja, obuke i cjeloživotnog učenja predstavlja značajnu podršku budućim zaposlenima u pronalaženju dobrog posla, ali i preduzećima u nalaženju stručnog kadra. Istraživanja Unije među svojim članstvom ukazuju na nezadovoljstvo vještinama mladih, pa je u narednom periodu potrebno raditi još više na povezivanju privrede i obrazovanja kroz praktičnu nastavu i profesionalnu praksu učenika/studenata u preduzećima, razvoju preduzetničkog učenja kako u formalnom tako i u neformalnom obrazovanju, povezivanju nauke i privrede, validaciji neformalno stečenih vještina itd.  Sve navedene aspekte Unija zastupa u odnosu sa resornim ministarstvima i promoviše među svojim članovima i u javnosti. 

Mjere  i aktivnosti sa ciljem povezivanja privrede i obrazovanja

Unija poslodavaca Crne Gore učestvuje u kreiranju politika kroz participaciju u radnim grupama koje rade na izradi akcionih planova i strategija. Unija ima svoje predstavnike u Nacionalnom savjetu za obrazovanje, Odboru za stručno obrazovanje i Odboru za obrazovanje odraslih - tijelima koja donose odluke o standardima zanimanja, obrazovnim programima, programima obrazovanja i drugim relevantnim pitanjima. Predstavnici preduzeća  - članova Unije, participiraju u sektorskim komisijama i Savjetu za kvalifikacije, zastupajući na taj način tržište rada i potrebe privrednih grana u kojima posluju kako bi se u skladu sa istim razvijale nove i unapređivale postojeće kvalifikacije. Unija je i clan Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje koje promoviše i prati razvoj preduzetničkog učenja u zemlji.

U novembru 2015.godine, Unija je pokrenula inicijativu “Preduzetnici u školama” sa ciljem formiranja mreže “promotera preduzetništva” koji bi razmjenjivali svoja iskustva u započinjanju biznisa sa učenicima srednjih stručnih skola. Do sada je održano 5 predavanja u 5 podgoričkih srednjih stručnih skola, a namjera nam je da u nardnom periodu ovom aktivnošću obuhvatimo i ostale srednje šklole u zemlji.

Preduzeća članovi Unije poslodavaca učestvuju u realizaciji praktične nastave i profesionalne prakse učenika srednjih stručnih skola, a u narednom periodu Unija će, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje i Ministarstvom prosvjete raditi na unapređenju ovog aspekta učenja, koji sve strane smatraju ključnim za postizanje boljeg kvaliteta obrazovnog procesa.

Kada je u pitanju obrazovanje odraslih, Unija jednako učestvuje u kreiranju politika, ali je i aktivan realizator obuka i seminara za preduzeća i njihove zaposlene, a nerijetko i za nezaposlene i mlade.

 Web: www.poslodavci.org

More in this category: « Privredna komora